Türkçe

2018 YILI GENEL KURUL TUTANAĞI

636 kez bakılmış
21 Şubat 2018
12:29

 

 

SS YEŞİLDENİZE Konut Yapı Kooperatifininin 2017 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 17.02.2018 tarihinde saat 14'de Küçük köy Mah.Sarımsaklı Bulvarı Niğdelioğlu Apt. Kat:1 No:1 Sarımsaklı   Ayvalık/Balıkesir adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Muammer VARIŞ'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede;

Gündemi içeren toplantıya davet mektuplarını 25 (Yirmibeş) ortağa 12.01.2018 tarihinde elden imza karşılığı tebliği edildiği,

Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu tasdik edilerek ortakların imzasına açılan ortaklar listesinde kayıtlı 25 (Yirmibeş) ortaktan14 (Ondört) ortağın asaletten,6 (Altı) ortağın vekaletten katılımı ile 20 (Yirmi) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu,

Anlaşıldığından,gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve saygı duruşu yapıldı.

2.Divan başkanlığına Erkan ÖGE,yazmanlığa Mehmet ŞAFAK oybirliği ile seçildiler.Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

3.Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bİlanço gelir gider hesapları okundu.Görüşmeye açıldı.Söz alan olmadı.Okunan rapor ve hesaplar oybirliği ile kabul edildi.Yönetim ve denetimkurulları raporları ayrı ayrı oylanarak

oybirliği ile ibra ettiler.Yönetim ve denetim kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

4.Gayrimenkul alımı için pazarlık usulünün belirlenmesi ve gayrimenkul fiyatının 8. maddede görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

5.2018 yılı tahmini bütçe okunduğu şekli ile 1.500 000TL (Bir milyon beşyüz bin lira) olarak oy birliği ile kabul edildi. Ortaklardan ilk giriş aidatı olarak 1500 TL (bin beşyüz lira) alınmasına,arsa alımında arsa alış fiyatına göre ortaklardan arsa payı alınmasına, üyelerden 1500 TL giriş aidatı ve 100 000 TL.  arsa alım parası yatıracaklardır.

6.Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler görüşülmeye açıldı.

  A.Bankalardan kredi almaya, kredi ödemeye  her türlü gayrimenkulün kiralanması ve kiraya verilmesi ve gerektiğinde gayrimenkuller üzerinde ipotek,irtifak ve intifa hakları,şufa,vefa ve iştira hakları tesisine,ipotek almaya ve ipotek vermeye,ahval,kefalet verme,menkul ve nakil verme tesisi ile uygulamaları yapmaya,tevhit işlemleri yapmaya,kat irtifakı,kat mülkiyeti ve benzeri işlemler ile tapu ve diğer kurumlar nezdinde yapılması gerekli diğer tüm işlemleri yaptırmaya,

  B.Kooperatifi resmi dairelereve 3. şahıslarakarşı temsil etmeye,vekalet vermeye,dava açmaya,sulh olmaya,davadan vazgeçmeye ve ibra etmeye,

  C.Konutların özellikleri tesbit edilerek projeleri yaptırmaya,inşaatların yapılmasını sağlamaya,zorluklardan kaynaklanan plan,proje,mahal listesi veya sözleşmedeki gerekli değişiklikleri yapmaya,

  D.Personel kadroları oluşturmaya ve atama yapmaya,ödeme koşulu veşeklini belirlemeye,

  E.Tapu dairesi,belediyeler,vergi dairesi,baski ve diğer kurumlarca veya ortaklık adına tahakkuk edilecek vergi,resim,harç,prim,alt yapı ve vb. ödemeleri ortaklardan tahsil edilerek kooperatifin hissesi oranında karşılamaya,kasada (iş avansı bulundurularak miktarı belirlemeye) hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 7.Seçimlerin 3 (üç) yıllığına yapılmasına ve;

Yönetim Kurulu üyeliklerine                                         Denetim Kurulu üyeliklerine

ASİL                                YEDEK                              ASİL                        YEDEK

1.Hüseyin UZUNOĞLU    1.Hikmet ÖNER          1.Turan ÖZGÜN       1.Yıldız KARPAT

2.Yavuz EFE                      2.Muhterem ÖNER      2.Derya SAMSUN    2. Zühtü TARIMCI

3. Mehmet ŞAFAK             3.Seba HASANOĞLU

4. Ahmet ERCAN               4.Tuğçe ÖGE

5. Orhan TUTİÇ                5.Bilal SERÇE

Oy birliği ile seçildiler.

8.Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi 197-105 Parsel,3740,47 m2 arsanın muammen 1.150 000 Amerikan Doları  geçmemek şartı ile alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesine  oy birliği ile karar verildi.

9.Kooperatifin alınan arsaya ilişkin proje ve altyapı  ve inşaatın ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10.Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığından divan başkanı toplantıyı saat 18.00'da kapattı.Bu tutanak mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı.17.02.2018 Ayvalık 

 

Divan Başkanı                                              Yazman                                                Bakanlık Temsilcisi

Erkan ÖGE                                                  Mehmet ŞAFAK                                    Muammer VARIŞ

20/02/2019 Gün Ortalama:34  Bugün 13 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:34.207.152.62